OP a GDPR

Obchodní podmínky nákupu přes internetový obchod

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím obchodu na internetových stránkách www.safran.uvadi.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním a potvrzením své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující potvrzením své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.safran.uvadi.cz je Fa Jedinák – Radim Jedinák, Maršovská 1519, Teplice, 415 01, IČ 460 72 381. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.
Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu těmito Obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Uzavření kupní smlouvy

Potvrzená objednávka prodávajícím kupujícímu (označení produktu, množství, jednotková a celková cena, včetně poštovného a dobírečného) odeslaná e-mailem popř. prostřednictvím telefonu je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 14 dní od objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na poštovní adrese Radim Jedinák, Vyšní Lhoty 64, 739 51 přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

4. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.safran.uvadi.cz.

5. Platební podmínky

Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi), na poště nebo pobočce doručující společnosti.

6. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží:
Radim Jedinák, vyšní Lhoty 64, 739 51

Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do 24 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případěch, které vyžadují posouzení do 30 dnů.

7. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny konečné a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Osobní údaje, v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zásilky, budou předány přepravní společnosti Zásilkovna a Česká pošta, s. p., s čímž kupující výslovně souhlasí.

9. Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Provozní 5491/1, Ostrava, Třebovice, 72200, e-mail: ov_coi@coi.cz.

Pravidla nakládání s osobními údaji / GDPR

1.             Informace.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala firma: 1. Radim Jedinák, Maršovská 1519, Teplice, 415 01, IČ 46072381  2. Fa Ing. Alexandra Damková, Vyšní Lhoty 64, 739 51, IČ 46133291 dále jen R. Jedinák nebo A Damková  

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které s R. Jedinákem nebo A. Damkovou  uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem sortimentu šafránu, šafránového čaje, kurzu osobního rozvoje a dalšího nabízeného zboží a služeb (dále jen „kupující“), osob, které si přes formulář na webových stránkách objednají zboží, manuál, brožury ke zboží a uživatelů webových stránek www.joyentity.com, www.safran.uvadi.cz, www.eft.uvadi.cz, www.kvantovalecba.uvadi.cz  (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

1.3. R. Jedinák a A. Damková působí při zpracování osobních údajů jako správci a určují tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2.             Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Zpracováváme osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo služeb uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a e‑mailová adresa.

2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává R. Jedinák a A. Damková za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.3. Údaje získané prostřednictvím telefonické linky. R. Jedinák a A. Damková mohou přijímat objednávky prostřednictvím tel. linky,  akto můžou zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

3.             Účel zpracování identifikačních údajů?

3.1.  Pro vyřízení objednávky zboží a služeb, tj. pro splnění smlouvy mezi prodávajícími a kupujícím,

3.2. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci firmy (fyzické osoby) R. Jedináka a A. Damkové formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na prodejních místech R. Jedináka a A. Damkové.

4.             Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1.  Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení

4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči.

5.             Zpracování osobních údajů?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány R. Jedinákem nebo A. Damkovou, jsou vázáni k mlčenlivosti.

5.2.  A. Damková, R. Jedinák také jako správci pověřují zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro A. Damkovou, R. Jedináka podle pokynů, které jim udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, předávají vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení a  pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele patří:

  • Přepravní společnosti      (dodání objednaného zboží);
  • Seznam.cz, a.s., Google      LLC, Facebook Inc (nástroje pro on-line marketing);
  • Banan.s.r.o (správce      webu);
  • Commerce media s.r.o.      (direkt marketing).

 6.             Doba zpracování údajů?

6.1.  Osobní údaje za účelem plnění smlouvy  se uchovávají po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu jednoho roku po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona se následně uchovávají některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.  Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 2 let od udělení souhlasu.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

6.4.   Údaje získané při využití telefonické linky zpracováváme maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je jejím prostřednictvím učiněna objednávka zboží nebo služeb, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu jednoho roku po jejím ukončení.

6.5.  Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt  provedeme pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

7.             Vaše práva?

7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na A. Damkovou, R. Jedináka a požadovat informace ohledně osobních údajů, které zpracovávají, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo A. Damkovou, R. Jedináka:

  • Přístup k údajům, zda a jaké konkrétní      osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje      zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či      likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že jsou zpracovávány      osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního      a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů nebo jejich omezené      zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo není      zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich      dalším zpracováním nesouhlasíte.

7.2.  Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany A. Damkové, R. Jedináka obrátit se stížností  na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.             Bezpečnost

8.1.   A. Damková, R. Jedinák plně dbají na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

9.             Kontakt

9.1.  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na adresu alexandradamkova@seznam.cz nebo na telefonním čísle +420 728649340.

10.      Platnost

10.1.  Tato pravidla jsou platná a účinná od 25. 5. 2018.